இலவச மருத்துவ ஆலோசனைக்கு வீடியோ கால் மூலம் மருத்துவரை தொடர்பு கொள்வது எப்படி?

இலவச மருத்துவ ஆலோசனைக்கு வீடியோ கால் மூலம் மருத்துவரை தொடர்பு கொள்வது எப்படி?

இலவச மருத்துவ ஆலோசனைக்கு வீடியோ கால் மூலம் மருத்துவரை தொடர்பு கொள்வது எப்படி?