எஸ்எம்எஸ் மூலம் பான் எண்ணை ஆதார் மூலம் இணைப்பது எப்படி?

எஸ்எம்எஸ் மூலம் பான் எண்ணை ஆதார் மூலம் இணைப்பது எப்படி?

எஸ்எம்எஸ் மூலம் பான் எண்ணை ஆதார் மூலம் இணைப்பது எப்படி?