மொபைல் எண்ணை மின் கட்டண எண்ணுடன் இணைப்பது எப்படி?

மொபைல் எண்ணை மின் கட்டண எண்ணுடன் இணைப்பது எப்படி?

மொபைல் எண்ணை மின் கட்டண எண்ணுடன் இணைப்பது எப்படி?