ஆன்லைனில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

ஆன்லைனில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?

ஆன்லைனில் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்வது எப்படி?