சீனாவில் வெளியான ஹானர் எக்ஸ்20 எஸ்இ ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

சீனாவில் வெளியான ஹானர் எக்ஸ்20 எஸ்இ ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!

சீனாவில் வெளியான ஹானர் எக்ஸ்20 எஸ்இ ஸ்மார்ட்போன் அறிமுகம்!