மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த கூகுள் Doodle!!

உடல் உஷ்ணத்தைத் தணிக்கும் இளநீர் பானகம்!!

மருத்துவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்த கூகுள் Doodle!!