அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் வெளியான கேலக்ஸி எம்32 ஸ்மார்ட்போன்!

அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் வெளியான கேலக்ஸி எம்32 ஸ்மார்ட்போன்!

அசரவைக்கும் அம்சங்களுடன் இந்தியாவில் வெளியான கேலக்ஸி எம்32 ஸ்மார்ட்போன்!