மார்ச் 16 ஆம் தேதி அறிமுகமாகும் கேலக்ஸி எம்21 ஸ்மார்ட்போன்!!

மார்ச் 16 ஆம் தேதி அறிமுகமாகும் கேலக்ஸி எம்21 ஸ்மார்ட்போன்!!

மார்ச் 16 ஆம் தேதி அறிமுகமாகும் கேலக்ஸி எம்21 ஸ்மார்ட்போன்!!