வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்காக கூகுள் நிறுவனத்திற்கு அபாரதம் விதித்த பிரான்ஸ் அரசு

வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்காக கூகுள் நிறுவனத்திற்கு அபாரதம் விதித்த பிரான்ஸ் அரசு

வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்காக கூகுள் நிறுவனத்திற்கு அபாரதம் விதித்த பிரான்ஸ் அரசு