“அமேசானின் ப்ரைம் டே”க்கு சவாலாக ‘ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் ஷாப்பிங் டேஸ் சேல்!

“அமேசானின் ப்ரைம் டே”க்கு சவாலாக 'ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் ஷாப்பிங் டேஸ் சேல்!

“அமேசானின் ப்ரைம் டே”க்கு சவாலாக ‘ஃப்ளிப்கார்ட் பிக் ஷாப்பிங் டேஸ் சேல்!