ஃபிட்பிட்டின் புதிய ஸ்மார்ட்வாட்ச் “வெர்சா” வெளியீடு…

ஃபிட்பிட்டின் புதிய ஸ்மார்ட்வாட்ச் "வெர்சா" வெளியீடு…

ஃபிட்பிட்டின் புதிய ஸ்மார்ட்வாட்ச் “வெர்சா” வெளியீடு…