ஐந்தாவது ஆண்டு விழா: ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன், டிவிக்கு விலை குறைப்பு!

ஐந்தாவது ஆண்டு விழா: ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன், டிவிக்கு விலை குறைப்பு!

ஐந்தாவது ஆண்டு விழா: ரெட்மி ஸ்மார்ட்போன், டிவிக்கு விலை குறைப்பு!