விறுவிறுப்பான விற்பனை: விவோ இசெட்1 எக்ஸ் ஸ்மார்ட்போனுக்கு ரூ. 4000 தள்ளுபடி!!

விறுவிறுப்பான விற்பனை: விவோ இசெட்1 எக்ஸ் ஸ்மார்ட்போனுக்கு ரூ. 4000 தள்ளுபடி!!

விறுவிறுப்பான விற்பனை: விவோ இசெட்1 எக்ஸ் ஸ்மார்ட்போனுக்கு ரூ. 4000 தள்ளுபடி!!