தனிப்பட்ட இருவருக்குள் மட்டுமே செய்தி அனுப்பும் செயலியை வெளியிடும் பேஸ்புக்!!

தனிப்பட்ட இருவருக்குள் மட்டுமே செய்தி அனுப்பும் செயலியை வெளியிடும் பேஸ்புக்!!

தனிப்பட்ட இருவருக்குள் மட்டுமே செய்தி அனுப்பும் செயலியை வெளியிடும் பேஸ்புக்!!