கொரானோ வைரஸ் குறித்த போலித் தகவல்களை நீக்க முடிவு எடுத்துள்ள ஃபேஸ்புக்!!

கொரானோ வைரஸ் குறித்த போலித் தகவல்களை நீக்க முடிவு எடுத்துள்ள ஃபேஸ்புக்!!

கொரானோ வைரஸ் குறித்த போலித் தகவல்களை நீக்க முடிவு எடுத்துள்ள ஃபேஸ்புக்!!