இந்திய பயன்பாட்டாளர்களை ப்ளாக் செய்யும் ‘ஃபேஸ்ஆப்’

இந்திய பயன்பாட்டாளர்களை ப்ளாக் செய்யும் 'ஃபேஸ்ஆப்'

இந்திய பயன்பாட்டாளர்களை ப்ளாக் செய்யும் ‘ஃபேஸ்ஆப்’