1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சீனா ஆதரவு ட்விட்டர் கணக்குகள் நீக்கம்!!

1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சீனா ஆதரவு ட்விட்டர் கணக்குகள் நீக்கம்!!

1 லட்சத்து 70 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சீனா ஆதரவு ட்விட்டர் கணக்குகள் நீக்கம்!!