பிஎஸ்என்எல் அதே விலையில் 1ஜிபி டேட்டாவுக்கு பதில் 2ஜிபி டேட்டா!!

பிஎஸ்என்எல் அதே விலையில் 1ஜிபி டேட்டாவுக்கு பதில் 2ஜிபி டேட்டா!!

பிஎஸ்என்எல் அதே விலையில் 1ஜிபி டேட்டாவுக்கு பதில் 2ஜிபி டேட்டா!!