4 ஆண்டுகள் கழித்து ட்விட்டரில் புளூ டிக் வெரிபிகேஷன் சேவை அறிமுகம்!!

4 ஆண்டுகள் கழித்து ட்விட்டரில் புளூ டிக் வெரிபிகேஷன் சேவை அறிமுகம்!!

4 ஆண்டுகள் கழித்து ட்விட்டரில் புளூ டிக் வெரிபிகேஷன் சேவை அறிமுகம்!!