போன் பேசும்போது தேவையற்ற சத்தத்தைக் குறைக்கும் ஆப்..!!!

போன் பேசும்போது தேவையற்ற சத்தத்தைக் குறைக்கும் ஆப்..!!!

போன் பேசும்போது தேவையற்ற சத்தத்தைக் குறைக்கும் ஆப்..!!!