50,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ள அமேசான்!!

50,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ள அமேசான்!!

50,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்கத் திட்டமிட்டுள்ள அமேசான்!!