சர்வதேச சந்தையில் வெளியாகியுள்ள அல்காடெல் 1வி பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

சர்வதேச சந்தையில் வெளியாகியுள்ள அல்காடெல் 1வி பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!

சர்வதேச சந்தையில் வெளியாகியுள்ள அல்காடெல் 1வி பிளஸ் ஸ்மார்ட்போன்!!