ரூ.8004 கோடி நிலுவைத் தொகையினை செலுத்திய ஏர்டெல் நிறுவனம்!!

ரூ.8004 கோடி நிலுவைத் தொகையினை செலுத்திய ஏர்டெல் நிறுவனம்!!

ரூ.8004 கோடி நிலுவைத் தொகையினை செலுத்திய ஏர்டெல் நிறுவனம்!!