இனி அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் ஆரோக்கிய சேது செயலி! இந்திய அரசு எடுத்த முடிவு!

இனி அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் ஆரோக்கிய சேது செயலி! இந்திய அரசு எடுத்த முடிவு!

இனி அனைத்து ஸ்மார்ட்போன்களிலும் ஆரோக்கிய சேது செயலி! இந்திய அரசு எடுத்த முடிவு!